کرم گلوگاه انار

  کرم گلوگاه انار    

       وضعیت آفت :کرم گلوگاه انار آفت مهم وکلیدی انار می باشد .از سال 1360 در اغلب استانهای کشور حالت طغیانی داشته و در بعضی از سالها تا 50 در صد محصول انار را در مراحل سردرختی و انباری ضایع وغیر قابل مصرف نموده است .در حال حاضر یکی از موانع عمده صادرات  انار محسوب می شود.

میزبانها:این آفت علاوه برانار، به انجیر،انگور، پسته،گردو و بادام و... نیز خسارت وارد می کند.

مشخصات آفت:

       حشره کامل پروانه کوچکی به رنگ خاکستری می باشد،که طول بدن آن حدود 9-11 میلیمتر وعرض آن با بالهای باز حدود 28-15 میلیمتر است. بالهای رویی خاکستری و گاهی تیره بوده که در قسمت انتهای آن نوارموجداری به رنگ خاکستری روشن ،که گاهی نیز غیر مشخص است وجود دارد. در لبه خارجی بالها رویی ریشک های کوتاهی نیز به رنگ خاکستری وجود دارد.رگبالها تا اندازه ای تیره تر از زمینه بالها می باشند. بالهای عقبی پروانه (شب پره)سفید و کدر است که رگبال آن تیره و در لبه خارجی و عقبی آنها ریشک ها ی بلند وجود دارد. شاخکهای نخی شکل و بلند و سر وسینه و شکم آن از قلس های خاکستری پوشیده شده است.تخم ها به رنگ قرمز ، که با نزدیک شده به مرحله تفریخ کم رنگ تر می شوند. شکل آن تخم مرغی به طول 7/9 است. زمستان گذرانی آفت به صورت سنین مختلف لاروی به ویژه سنین آخر ،در تاج و داخل میوه انارها باقی مانده در روی درخت ،کف باغ و یا انارهای انبار شده و به ندرت در زیر درختان انار می باشد.مقدار لارو زمستانگذران در روی میوه ها ی باقیمانده روی درخت نسبت به انارهای ریخته شده روی زمین کمی بیشتر است.

       همزمان با ظهور گلهای انار پس از فروردین ماه پروانه های آفت ظاهر می شود.حشرات ماده پس از جفتگیری در  داخل تاج انار و در لابه لای پرچم ها و روی میله پرچم قرار می دهند. و پس از تفریخ تخم ،لارو ها پس از تغذیه از گلوگاه انار به زیر پوست نفوذ کرده و شروع به تغذیه می کند که باعث نازک شدن پوست میوه می گردند.

روشهای مبارزه با کرم گلوگاه انار:

      مبارزه علاوه بر روش مکانیکی از تدابیر زراعی ، باغی  و بیولوژیکی و استفاده از ارقام مقاوم در قالب یک مبارزه تلفیقی به کارگرفته شود.

در هنگام جمع آوری میوه های آلوده که  به صورت همگانی انجام شود . باید موارد زیر را رعایت کرد.

1- تمام میزبانهای آفت پاکسازی شود.

2- جمع آوری انارهای آلوده در طول فصل انجام شود.

3- دور آبیاری تنظیم شود تا انار دچار ترکیدگی و آفت زدگی نشود.

4- در انبار نیز انارهای آلوده جمع آوری و پاکسازی شود.

مهدی یوسفی - کارشناس حفظ نباتات

/ 1 نظر / 75 بازدید